COM ENS GESTIONEM?

La Torre de La Sagrera, espai de gestió comunitària

El projecte de gestió de l’equipament aposta per un model de governança democràtic, participatiu i inclusiu, dotat de mecanismes que fomentin la implicació i l’apoderament del veïnat.

La Torre de La Sagrera compta amb diferents espais oberts a la participació que permeten implicar l’entorn en el disseny i el desenvolupament de les activitats així com en la gestió del mateix equipament. Són mecanismes de participació real, d’escolta activa i presa col·lectiva de decisions.

Com a factor de cohesió del barri, una infraestructura com aquesta representarà tant un aixopluc important pels diferents grups que s’hi apleguin com un nexe d’unió per a les diverses associacions que hi concorrin. La Torre de la Sagrera constitueix una oportunitat més per continuar fent barri; un nou punt perquè els sagrerencs i sagrerenques ens trobem i retrobem amb els nostres veïns i veïnes i engeguem projectes i reptes conjunts que ens permetin, no només la realització
personal i col·lectiva, sinó fomentar la convivència i el sentiment de pertinença al barri.

Per tal de portar a terme els objectius plantejats cal que el veïnat i entitats es corresponsabilitzin de la dinamització de l’equipament, generant els espais de participació necessaris que garanteixin una gestió eficaç.

Existeixen diferents espais de participació per a que tothom que vulgui pugui col·laborar enriquint així el projecte!

Vols participar-hi?

ESPAIS DE PARTICIPACIÓ

Espai Torre

Espai de participació obert a tot el veïnat usuari de la Torre de La Sagrera, i també a qualsevol persona que es vulgui implicar en aquest projecte comunitari.

La trobada té l’objectiu de construir i revisar el projecte anual col·lectiu de la Torre.

És un mecanimse de participació real, d’escolta activa i presa col·lectiva de decisions que enriqueix la Federació. En aquesta entrada pots llegir-ne un resum de l’ultima edició.

Comissions

Espais de participació oberts a la ciutadania que treballen de manera regular i continuada en àmbits concrets de la gestió de la Torre de la Sagrera, tant de relacionats amb els serveis que s’ofereixen com d’altres que procuren pel bé comú.

Les comissions estan sempre obertes a noves incorporacions i noves propostes de comissions

Gestora

Per una major comunicació i gestió es genera un espai de trobada quinzenal entre l’Equip Humà contractat i una representació de les entitats, de les comissions  i dels grups de treball. Es tracta del màxim òrgan de decisió  que segueix i es basa en les línies estratègiques consensuades en altres espais de participació com l’Espai Torre.

Festivitats i tradicions

Té per objectiu fomentar el calendari festiu català d’arrel tradicional a La Sagrera juntament amb altres entitats del barri. Una proposta rica i variada que englobi totes les festivitats populars i tradicionals, tant grans celebracions, com festivitats més petites que corren el risc de desaparèixer o no són conegudes al territori. La comissió s’encarrega d’organitzar activitats, tallers, conferències, debats, cicles, espectacles, així com la creació d’elements i símbols del costumari català. 

Sostenibilitat

Sorgeix de la voluntat de fomentar la consciència mediambiental a La Sagrera. D’una banda es vol que l’equipament sigui un model de gestió sostenible de referència, i d’altra banda es treballa amb la generació de diferents projectes entorn el medi ambient, com l’hort o l’estació meteorològica, que vagin acompanyats d’un seguit de tallers, activitats i xerrades que els enriqueixin.

Memòria històrica i patrimoni

Persegueix dos objectius; posar en valor l’existent valor patrimonial i cultural de l’edifici i el refugi antiaeri situat i recueperar preservar i dignificar la memòria de La Sagrera, dels punts d’interès existents al seu entorn territorial, de les seves lluites i de la seva gent. La tasca d’aquesta comissió és coordinada i impulsada des de diferents entitats del barri que treballen en la mateixa direcció.

Infància i família

Aquesta neix amb l’objectiu d’una banda, d’autogestionar el Raconet de la Torre i, d’altra banda, participar en la configuració d’activitats i projectes d’infància i famílies i, alhora, aglutinar les diferents iniciatives entorn l’àmbit.

Programació

A través de la participació del veïnat i les entitats es va construint una proposta d’activitats en coherència amb el projecte i les necessitats del barri. 

Grups de treball

Espais de participació ciutadana per tractar necessitats concretes a curt o mig termini. Igual que les comission, són espais vius, canviants i oberts al veïnat.

Manteniment

Genera comunitat entorn de la  cura de les infraestructures de l’equipament vetllant per la seva revisió i bon  funcionament. Més enllà de grans desperfectes que fa front l’Ajuntament, assumeix una tasca indispensable en l’actuació veloç de petits desperfectes assolibles que milloren la qualitat de la proposta de la Federació. 

L’hort de la Torre

Grup de treball implicat en la cura i el conreu de l’hort. A través d’una gestió comunitària es decideix de forma col·lectiva què s’hi planta i el repartiment dels torns de rec. Des de la gestió de la Torre es proporciona les llavors, planters i recursos per la seva cura i el grup es compromet a que la recol·lecta derivi en un àpat comunitari. A més a més, participen en l’elaboració d’una proposta d’activitats en torn del verd i l’horticultura coordinadament amb la comissió sostenibilitat i de programació.

EQUIP HUMÀ

La Maria
El David

Dinamització sociocultural
dinamitzacio@torrelasagrera.cat

La Fina i la Cristina