NORMATIVA

DEFINICIÓ DEL SERVEI DE CESSIÓ D’ESPAIS

Els casals de barri tenen com a finalitat el desenvolupament sociocultural de la comunitat, fomentant el diàleg, la solidaritat, l’associacionisme i la col·laboració, tot pensant en el desenvolupament del barri i en la millora de la convivència.

En aquest sentit la Torre de la Sagrera ofereix un servei de cessió d’espais que posa a disposició de grups, entitats, administracions, ciutadans i ciutadanes, col·lectius i artistes, sales i espais del casal i el seu equipament tècnic per a la realització d’activitats.

Les activitats que es realitzin a la Torre s’hauran d’ajustar a la llei i a aquesta normativa, així com als drets subjectius de ciutadania. D’aquesta manera no es podran realitzar actes que facin apologia a la violència, al terrorisme, al masclisme o que segreguin algú, pel contingut o per dret d’accés, per causa de gènere, raça, cultura o religió. Igualment, la Torre de la Sagrera no es vol vincular a cap ideologia o partit polític per tant no cedirà l’espai a partits polítics o associacions directament vinculades a partits polítics.

Aquestes cessions i lloguers es faran sempre que no dificultin cap activitat programada en el centre.

OBJECTIUS DEL SERVEI DE CESSIÓ D’ESPAIS

Oferir a grups, entitats, administracions, ciutadans i ciutadanes, col·lectius i artistes la possibilitat d’utilitzar els espais del Casal de Barri Torre de La Sagrera per a la realització de les seves activitats.

Afavorir la participació ciutadana i reforçar el moviment associatiu del barri i del districte.

Enfortir la vinculació de l’equipament amb el territori.

PROCEDIMENT PER LA FORMALITZACIÓ DE LA CESSIÓ D’ÚS DE L’ESPAI.

La petició d’ús dels espais s’haurà de fer mitjançant el formulari web degudament emplenat, on s’ha de fer constar clarament: les dades del/la sol·licitant, una descripció detallada de l’activitat per la qual es demana l’espai, l’horari (incloent-hi el temps previ de preparació i posterior recollida) i les necessitats d’infraestructura.

La sol·licitud de reserva s’haurà de cursar amb una antelació mínima de 10 dies naturals, prèvia a la data d’ús i màxima de 6 mesos.

La cessió d’espais pot anar acompanyada de la cessió d’altres elements tècnics: projector, micròfons, pissarra, etc. Els equips de sonorització i llums de la sala d’actes se cediran sempre sota la supervisió de personal tècnic assignat a tal efecte.

El centre confirmarà al sol·licitant, per correu electrònic, les reserves acceptades o denegades, en un termini màxim de 2 dies laborals a comptar des de la rebuda de la sol·licitud. A la resposta hi constarà l’import de la totalitat dels serveis demanats i el protocol d’utilització corresponent.

Les demandes s’atendran per estricte ordre de rebuda.

La reserva definitiva no es produirà fins que la persona sol·licitant no hagi abonat l’import corresponent, com a mínim, 2 dies laborables abans d’iniciar l’ús de l’espai. El pagament es farà mitjançant transferència bancària o targeta de crèdit al prop centre. En la seva absència, l’espai passarà a estar disponible per a un altre ús.

L’entitat o grup sol·licitant designarà una persona responsable que farà d’interlocutora amb la Torre i garantirà què l’activitat es desenvolupi tal i com s’ha acordat, així com de la cura i neteja de l’espai.

No es permetrà l’ocupació de l’espai per part d’una entitat o grup diferent de la que consti en el formulari de sol·licitud, així com tampoc es permetrà la realització d’una activitat diferent de la descrita a la reserva. En cas que una activitat es dugui a terme per més d’una entitat, s’haurà d’especificar en l’apartat corresponent a la sol·licitud.

El centre es reserva el dret de sol·licitar més informació ampliada sobre el grup, entitat, col·lectiu o sobre l’activitat per la qual se sol·licita l’espai. Aquests incompliments són motius d’anul·lació de l’activitat per part del casal.

Es prioritzaran les entitats que es trobin ubicades al barri de La Sagrera, al Districte de Sant Andreu i també aquelles activitats de caràcter participatiu, d’interès divulgatiu, social i cultural o amb una incidència sobre el territori.

La cessió d’espais a una mateixa entitat, encara que tingui caràcter regular, no suposarà en cap cas la possibilitat d’establir la seva seu social en el centre, i la reserva d’espai s’haurà de renovar cada trimestre.

En cas de cessions de mitja o llarga durada, el centre es reserva el dret de modificar la ubicació de l’activitat de manera puntual per causa major o necessitat.
Es recomana fer una visita al casal per tal de conèixer els espais que s’ocuparan i visualitzar la disposició d’infraestructures i aparells que s’utilitzaran, sobretot per aquells que tenen unes característiques especials.

HORARIS

L’horari del servei de cessió d’espais és de dilluns a dissabte de 9.30 h a 14 h i de 16 h a 21 h, excepte els dissabtes de juliol i setembre i tot el mes d’agost.

La persona sol·licitant indicarà en el formulari de reserva l’hora exacta d’inici i acabament de l’activitat, tenint en compte el temps de preparació, de recollida i neteja, en cas que sigui necessari.

En cas que l’activitat es desenvolupi fora de l’horari d’obertura del centre, o aquest s’hagi de perllongar, l’entitat o grup sol·licitant es farà càrrec del pagament de les despeses de personal extra, comptabilitzant-se la fracció d’hora com a hora sencera.

No es poden fer ampliacions dels horaris prèviament contractats en el moment de la realització de l’activitat.

ÚS DELS ESPAIS

El/la sol·licitant es compromet, mitjançant la sol·licitud de reserva d’espais, a complir amb la normativa d’ús dels espais de la Torre de La Sagrera i a comunicar-la a les persones que assisteixin a l’acte:

Respectar l’aforament màxim permès dels espais.

Fer un bon ús de l’espai i/o equip cedit.

Fer-se càrrec del muntatge i desmuntatge de les activitats.

Garantir l’ordre i control durant l’activitat.

En cap cas es poden bloquejar, dificultar l’accés, obstaculitzar o tapar les sortides d’emergència, la senyalització d’emergència, extintors i polsadors d’alarma, detectors d’incendis, així com qualsevol altre element de seguretat i prevenció. Les instal·lacions elèctriques no poden ser modificades en cap circumstància sense autorització prèvia.

Recollir tot el material i deixalles que s’hagin generat, fent recollida selectiva dels residus. A cada planta es disposa de contenidors per cada tipus de residu.

Respectar la normativa que prohibeix fumar en tot el recinte (inclou la terrassa).

No està permès l’accés d’animals excepte en situacions concretes prèviament autoritzades.

Es permet beure i menjar a les sales, sempre i quan es deixi amb les mateixes condicions que s’ha cedit. Es facilitarà material de neteja; en cas que la sala no quedi tal i com s’ha trobat, es farà arribar la corresponent factura del servei de neteja de la Torre de La Sagrera.

Cal fer un ús responsable i sostenible de la il·luminació.

Mantenir una actitud de respecte cap a la resta d’usuaris i usuàries.

En cas que s’hagin deixat les claus de l’espai, caldrà retornar-les al punt d’informació i recepció un cop finalitzat l’acte i havent tancat la porta amb clau. La clau dels espais no pot sortir mai de l’equipament.

Cal deixar l’espai tal i com s’ha trobat.

El sol·licitant serà responsable de que tots els treballs que es portin a terme per a l’organització, muntatge i desmuntatge de l’acte programat es realitzin complint la normativa vigent en matèria de Seguretat i Prevenció de Riscos Laborals.

L’equipament no es fa responsable del material propietat del sol·licitant, que es retirarà un cop finalitzat el període de cessió de l’espai.

L’equipament disposa de taquilles per emmagatzematge de material, cal consultar les seves condicions i disponibilitat.

Els operadors de càtering i les persones o empreses muntadores han de responsabilitzar-se del servei de retirada de residus per a cadascun dels actes, bé efectuant-la directament, bé contractant-ne la retirada amb els Serveis de Neteja Urbana de l’Ajuntament de Barcelona. Tot el material que no sigui retirat abans de les 10 h de l’endemà a la celebració de l’acte o del desmuntatge, es considerarà abandonat. El sol·licitant es farà càrrec de les despeses que pugui comportar la seva retirada de l’equipament.

El/la sol·licitant assumeix la responsabilitat de l’acte i dels danys que les activitats realitzades puguin ocasionar, tant a les instal·lacions, als objectes i/o al mobiliari.

La cessió de la sala només dóna dret a l’ús d’aquesta i en l’horari preestablert. No es pot utilitzar cap altre espai.

El muntatge de l’activitat s’ha de dur a terme segons la sol·licitud aprovada i s’ha d’ajustar, en tot allò que no hi estigui previst, a les instruccions que s’efectuïn per part de la coordinació de la Torre. Per a muntatges que necessitin la utilització de materials aliens a l’equipament caldrà consultar la utilització d’aquests amb la coordinació del centre. Queda prohibida qualsevol tipus d’intervenció a murs, terra, sostres o mobiliari sense previ consentiment de la coordinació de l’equipament.

El canvi de disposició de l’espai per a la realització de l’activitat, si aquesta ho requereix (moviment de taules i de cadires) anirà a càrrec de l’entitat o grup. El mobiliari així com la resta d’elements inclosos en els diferents espais demanats hauran de quedar disposats de la mateixa forma en què s’han trobat.

Els actes que es facin en horari nocturn tindran present de no molestar als veïns especialment pel que fa a volums de música i sorolls en general, des del muntatge de l’acte fins que els convidats que hi assisteixin hagin sortit de les dependències del casal. El centre podrà suspendre l’acte si se supera el volum de decibels permès en les ordenances municipals, o si es causen molèsties evidents al veïnat. Igualment, l’entitat o grup sol·licitant, es farà responsable de qualsevol demanda referent a aquest punt.

TARIFES

El preu d’ús d’aquests espais ha estat aprovat pel Districte de Sant Andreu. A aquests preus se’ls ha d’aplicar l’IVA corresponent.

Serveis no inclosos en la tarifa bàsica:
Neteja extraordinària que s’origini per la prestació del servei.

Personal tècnic per sonorització i il·luminació d’actes.

Personal extra derivat de l’ampliació d’horari d’obertura del centre.

Resten exempts del pagament de les tarifes del servei de cessió d’espais:
L’Estat, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona.

Els equipaments públics del districte.

Els sindicats de treballadors quan convoquin assemblees.

Les entitats amb caràcter marcadament social i cultural sense ànim de lucre que realitzin activitats gratuïtes, d’interès ciutadà pels veïns i veïnes del barri. Es consideraran entitats sense afany de lucre aquelles associacions que estiguin donades d’alta i tinguin el corresponent certificat d’identificació fiscal (CIF), també aquells grups no formals que desenvolupin la seva tasca al barri i amb un clar interés comunitari. Les entitats que demanin per primera vegada la cessió hauran de portar la fotocòpia dels estatuts de l’associació.

Els possibles canvis o anul·lacions de l’espai sol·licitat s’hauran de comunicar en un termini de 24 h previ a l’inici de l’activitat. En cas que la cessió impliqui un lloguer i no s’avisi amb l’antelació indicada només es retornarà el 50% de l’import abonat. El fet de no comunicar-ho de manera reiterada (3 cops) suposarà la no cessió de més espais del centre.

El centre es reserva la possibilitat d’anul·lar o ajornar la reserva feta per causa justificada.

En cas que l’ús de la sala excedeixi les hores pactades, el cost de la diferència es farà arribar en una nova factura.

DRETS D’AUTORIA I LLICÈNCIES

En cas que hi hagi cap manifestació artística o espectacle, l’ocupant haurà de tenir el corresponent permís de la Societat General d’Autors o d’altres. L’usuari es farà càrrec dels drets d’autor que s’esdevinguin de les representacions que s’hi duguin a terme. Així mateix, per a les activitats que requereixin llicència municipal o altre permís, el sol·licitant es compromet a obtenir-la abans de l’inici de l’ocupació de l’espai.

IMATGE GRÀFICA I COMUNICACIONS PÚBLIQUES

En la difusió que el sol·licitant d’un espai editi de l’activitat no hi podrà aparèixer el logotip, ni la marca del centre, ni la imatge institucional de l’Ajuntament de Barcelona sense autorització prèvia de la coordinació del centre. El sol·licitant es farà responsable de la seva distribució i de l’acompliment de la normativa gràfica municipal. En cas d’acord previ, l’equipament decidirà la forma en què aquest hi ha d’aparèixer.

Tots els organitzadors d’actes a la Torre de La Sagrera hauran de lliurar dos exemplars del material gràfic de difusió de l’acte per l’arxiu del Casal de barri Torre de La Sagrera.

PUBLICITAT COMERCIAL I SENYALITZACIÓ DE L’ACTE

No es permetrà, llevat d’autorització expressa del centre, la col·locació de publicitat comercial a l’exterior ni a l’interior del recinte. La senyalització de l’acte haurà d’estar aprovada prèviament per la coordinació i qualsevol modificació haurà de ser prèviament comunicada i autoritzada per aquesta.

Les entitats, grups, associacions i particulars, no podran fer compravenda de productes sense el previ vist-i-plau de l’equipament. Aquest fet s’haurà de fer constar a l’apartat de descripció de l’activitat, al formulari de sol·licitud.

L’incompliment de qualsevol dels punts d’aquesta normativa produirà l’anul·lació de la utilització de l’espai.